Intern varsling
En digital plattform med forsvarlige retningslinjer og rutiner i henhold til Arbeidsmiljøloven §2A.
Mittvarsel.no er en digital plattform som tilrettelegger for at ansatte, innleide og elever/studenter i praksisanledning til skal kunne varsle om kritikkverdige forhold i bedriften. Arbeidsgiver kan legge til rette for anonym varsling om ønskelig. Den som varsler vil da få tildelt brukernavn og passord og kan ha en trygg og sikker dialog med saksbehandler underveis i prosessen.

Varsler og dokumenter som er lastet opp i mittvarsel.no lagres i 2 år og kan ikke slettes eller redigeres av noen som ønsker å «endre på innhold» og aktivitet som foregår i saken loggføres.

Leder/ eier av bedrift kan velge å saksbehandle saken selv, og/eller å benytte seg av eksterne saksbehandlere som for eksempel advokat, bedriftshelsetjeneste eller andre som ikke har egeninteresse i bedriften.

Arbeidsmiljøloven: Varsling om kritikkverdige forhold

Med kritikkverdige forhold etter aml. § 2A-1 (1), menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i arbeidslivet, for eksempel forhold som kan innebære:

  • fare for liv eller helse
  • fare for klima eller miljø
  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • myndighetsmisbruk
  • uforsvarlig arbeidsmiljø
  • brudd på personopplysningssikkerheten


§2A-2: Vern mot gjengjeldelse Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2 A-1 er forbudt. Overfor innleid arbeidstaker gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første eller andre punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren eller innleier sannsynliggjør noe annet. Varsler kan kreve økonomisk kompensasjon ved gjengjeldelse:

Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle etter § 2 A-1 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger.

Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten hensyn til skyld hos arbeidsgiver eller innleier. Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler. Mer informasjon om regelverk: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/

Arbeidsgivere med flere enn 5 ansatte skal legge til rette for varsling. Les mer på: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/virksomheten-skal-ha-rutiner-for-intern-varsling/
Du kan gjerne gjerne sende inn et testvarsel, slik at du som varsler får se hvordan løsningen ivaretar deg. Dersom du ønsker tilgang til administratorfunksjonalitet kan du få en 30 dagers gratis og uforpliktende tilgang.
Vil du ha mer informasjon om intern varsling?
Ta kontakt med oss i dag så setter vi opp en gratis demonstrasjon til deg.