Arbeidsmiljøloven
Varsling er at en arbeidstaker sier ifra om mulige kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass, til noen som har mulighet til å gjøre noe med forholdet.
Ved intern varsling sier arbeidstakeren og innleide arbeidstakere i fra til noen i sin egen virksomhet som har mulighet til å rette på forholdet, for eksempel til egen leder eller til et internt mottaksorgan.

Ved ekstern varsling sier arbeidstakeren ifra til noen utenfor virksomheten som har mulighet til å rette på forholdet, for eksempel til en offentlig myndighet.

Krav om varslingsrutiner

For virksomheter med flere enn 5 ansatte plikter arbeidsgiver å legge tilrette for varsling av kritikkverdige forhold. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte (for eksempel verneombud), og minimum inneholde:

  1. En oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
  2. Framgangsmåte for varsling
  3. Framgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varslin

  • Rutiner skal være skriftlige, lett tilgjengelig og oppfordre til varsling.
  • Ansatte som varsler skal vernes mot gjengjeldelse
  • Arbeidsgiver har bevisplikt dersom en ansatt påberoper seg varslervern.

Hva er kritikkverdige forhold?

Retten til å varsel omhandler mulige kritikkverdige forhold på egen arbedisplass. Med kritikkverdige forhold menes

  • Brudd på lover og regler
  • Brudd på virksomhetens etiske retningslinger
  • Brudd på etiske normer som er bredt forankret i samfunnet

Håndtering av varsling

Håndtering av varsling innebærer at arbeidsgiver undersøker og saksbehandler det mulige kritikkverdige forholdet. I tillegg må arbeidsgiver ivaretar varsleren og den eller de det varsles om. Dette er to parallelle prosesser som må følges opp samtidig.

God håndtering av varsling er viktig for at mulige kritikkverdige forhold løses på rett nivå og ikke utvikler seg til å bli store og vanskelige saker. De overordnede prinsippene for hvordan arbeidsgiver håndterer varsling, ivaretar varsleren og den det varsles om, skal være nedfelt i virksomhetens rutine for varsling. Konfidensialitet, habilitet og kontradiksjon grunnleggende for hvordan arbeidsgiver bør håndtere varsling.

Les mer: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/handt...
Vil du ha mer informasjon varsling og arbeidsmiljøloven?
Ta kontakt med oss i dag så kommer vil tilbake til deg så snart som mulig.